Ajuts Fons Social

fonssocial 2019 petit

Índex

Normativa

Decret 128/2002, de 18 d’agost, pel qual es regula el sistema de prestacions d’acció social a favor del personal docent no universitari a les Illes.

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 d’octubre de 2002, per la qual es fa públic el procediment necessari per a l’aplicació el Decret 128/2002, de 18 d’octubre de 2002, regulador del sistema de prestacions d’acció social a favor del personal docent no universitari de les Illes Balears

Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, article 8

Acord del Consell de Govern de 23 de setembre de 2016 pel qual s’aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i les concessions d’ajuts en concepte d’acció social relatives a les bestretes de les retribucions a favor del personal sotmès a l’àmbit d’aplicació del Decret llei 5/2012


Ajuts

Ajut per atendre familiars amb discapacitat

Termini tot l'any

Quantia 173,55 € mensuals

Sol·licitud

Documentació

Ajut per estudis

Objecte per estudis oficials universitaris o d’estudis oficials de règim especial (EOI, conservatori...) del personal docent i dels seus fills a partir de 18 anys i menors de 25

Termini de l'1 de gener al 30 d'abril

Quantia màxima

 • Matrícula 462,83 €
 • Llibres 155,75 €

Sol·licitud

Documentació

Ajut per fills menors de 18 anys

Termini tot l'any

Quantia 38,57 € mensuals mensuals

Sol·licitud

Documentació

Bestretes

Bestreta ordinària d’una mensualitat

Beneficiaris

 • Tot el personal docent, sempre que no es prevegi la finalització de la seva relació amb l’Administració abans de finalitzar el mes en què es sol·licita.

Quantia i devolució

 • Fins a una mensualitat líquida.
 • A retornar el mes següent, sense interès.

Sol·licitud

 • Es tramita directament amb el servei de retribucions

Bestreta ordinària per maternitat

Beneficiaris

 • Personal docent en permís de maternitat

Quantia i devolució

 • Fins a dues mensualitats líquides.
 • A retornar en quatre mesos a partir de la reincorporació, sense interès.

Sol·licitud

Bestreta ordinària de dues mensualitats

Beneficiaris

 • Funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques.

Quantia i devolució

 • Fins a dues mensualitats líquides.
 • A retornar en deu mesos, sense interès.

Sol·licitud

Bestreta extraordinària

Beneficiaris

Funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques que atenguin alguna de les següents necessitats urgents:

 1. Matrimoni.
 2. Divorci, separació o nul·litat matrimoni.
 3. Defunció del cònjuge o fills.
 4. Naixement, adopció d’un fill o acolliment d’un menor.
 5. Malaltia o intervenció quirúrgica greu.
 6. Adquisició primer habitatge.
 7. Obres conservació primer habitatge.
 8. Trasllat domicili a la localitat on s’ubiqui centre treball.
 9. Estudis oficials fora illa residència.
 10. Adquisició vehicle necessari per trasllat al lloc de feina.
 11. Altres circumstàncies que mereixin aquesta qualificació per part de la Comissió d’Acció Social.

Quantia i devolució

 • Fins a sis mensualitats líquides.
 • A retornar en un màxim de vint-i-quatre mensualitats, sense interès.

Documentació

 • En el cas del motiu 6, també s'ha de presentar aquesta declaració jurada.
 • En el cas del motiu 7, també s'ha de presentar aquesta declaració jurada.
 • En el cas del motiu 10, també s'ha de presentar un certificat d'empadronament.

Sol·licitud

Aclariments

 • Tots els ajuts tindran efectes econòmics a partir del mes següent al de sol·licitud i no tenen efectes retroactius.
 • L’ajut per a estudis es meritarà en l’exercici pressupostari immediat posterior al de l’inici de cada curs escolar.

Ajuts suspesos des del 2012

 • Ajut per viduïtat per als cònjugues del personal CAIB
 • Ajut per orfandat
Documentació acreditativa

Ajut per atendre familiars amb discapacitat

 • Certificat del reconeixement de la discapacitat emès per l'organisme competent estatal o autonòmic.
 • Document acreditatiu del parentiu amb la persona amb discapacitat (fotocòpies compulsades dels fulls corresponents del llibre de família o, en cas d'acolliment legal, fotocòpia compulsada de la resolució administrativa o judicial pertinent).

Només per a discapacitat menor del 65%

 • En cas de persona amb discapacitat en edat escolar: certificat de la Secció de Beques de la Conselleria d'Educació i Universitat sobre percepció de beca o d'ajut per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
 • Certificat de MUFACE o de la Seguretat Social sobre percepció d'ajut econòmic per fill amb minusvalidesa a càrrec. (De la persona sol·licitant i de l'altre progenitor).
 • Certificat expedit per l'organisme estatal o autonòmic de no percebre cap prestació econòmica per aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb situació de dependència.

Només en cas de fills majors d'edat laboral

 • Acreditació documental que la persona amb discapacitat no té ingressos propis per rendes del treball (vida laboral emesa per la Seguretat Social) i, en cas de tenir-ne, s’ha d’aportar:
  • Certificat d’ingressos i retencions de l’exercici corresponent.
  • Certificat de la Seguretat Social sobre la percepció de pensions i el seu import.
  • Certificat emès de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial sobre la percepció de prestacions derivades de l'aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.
 • Declaració jurada que la persona amb discapacitat no té ingressos propis per rendes de capital, en cas de tenir-ne, declarau-ne l'import.

Ajut per fills menors de 18 anys

 • Fotocòpies compulsades dels fulls corresponents del llibre de família (progenitors i fill/a).

Només en cas de fills majors d'edat laboral

 • Acreditació documental que els fills no tenen ingressos propis (certificat de la Seguretat Social referit als períodes de cotització dels fills per als quals se sol·licita l'ajut) i, en cas de tenir-ne, s'ha d'aportar el certificat d'ingressos i retencions de l'exercici corresponent

Ajut per estudis

 • Fotocòpia compulsada dels fulls de matrícula amb la relació d'assignatures i els codis.
 • Fotocòpia compulsada del justificant de pagament de la matrícula.
 • Fotocòpia compulsada de les factures dels llibres, amb els títols complets dels llibres, els quals han d'estar relacionats amb els estudis objecte d'ajuda.

A més, en el cas d'ajut per estudis dels fills

 • Fotocòpia del DNI del fill/a.
 • Fotocòpies compulsades dels fulls corresponents del llibre de família (progenitors i fill/a).
 • Acreditació documental que els fills no tenen ingressos propis (certificat de la Seguretat Social referit als períodes de cotització dels fills per als quals se sol·licita l'ajut) i, en cas de tenir-ne, s'ha d'aportar el certificat d'ingressos i retencions de l'exercici corresponent.