La Confederació Intersindical d’STES davant l'etapa educativa 0-6 anys.

Anàlisi i reivindicacions pedagògiques i laborals

Tot infant té, des del seu naixement, dret a la educació, entesa com un procés continu al llarg de tota la vida. Encara que des de la LOGSE les successives lleis hagin reconegut el cicle 0-3 com un primer cicle d'Educació Infantil, el caràcter educatiu es qüestiona o matisa contínuament. Des de la nostra Confederació Intersindical, volem impulsar la consideració de l'etapa 0-6 com a educativa i bandejar, d'una vegada per sempre, la vella concepció assistencial que en molts casos encara persisteix. Després d'una anàlisi de l'heterogènia realitat territorial de l'etapa 0-3 anys, constatem que existeix una legislació dispar o absència d'aquesta; considerable cost de les places públiques de 0-3; falta d'oferta pública i de gratuïtat; proliferació de places privades i creixent externalització i concertació d'unes altres; persistència de molts centres assistencials sense cap regulació; falta d'implicació general de l’Administració autonòmica (que té les competències educatives) i desistiment de funcions en les administracions locals; alt grau de feminització laboral de l’etapa; vigència de convenis laborals precaris; absència de la consideració de personal educatiu a les treballadores de centres reconeguts de 0-3... entre molts altres aspectes. Davant aquesta realitat, la nostra Confederació Intersindical considera que l'Estat, a través de les mesures reals de conciliació que impliquin el sistema productiu empresarial, té la responsabilitat i el deure de facilitar a les famílies (primeres responsables de l'educació) que disposin del temps i els recursos necessaris per a educar els seus fills i filles en el si de la pròpia família. En segon lloc, ha de promoure i desenvolupar institucions educatives que ofereixin una educació de qualitat adequada a les característiques i necessitats de l'alumnat del qual es faran càrrec. En aquest sentit, la Llei educativa estatal ha de veure l'etapa 0-6 tota sencera com a educativa i establir mesures per a atendre gratuïtament en la xarxa pública a tothom que demandi aquest servei promovent la universalitat de l'etapa. (En cap cas trobem justificació en què es concertin nous centres d'educació 0-3 anys i, de mica en mica, cal tendir a anar eliminant els concerts en totes les etapes de l'educació). Així doncs, i per a garantir la qualitat educativa, la Confederació Intersindical reivindica l'existència d'una regulació marc estatal de l’etapa 0-6, com en la resta d'etapes educatives; la disminució progressiva de les ràtios d'acord amb la recomanació de la Xarxa Europea d'Atenció a la Infància: 1 educador/a per 4 places (nens/as > de 12 mesos), 1 educador/a x 6 places (nens/as de 12 a 23 mesos), 1 educador/a x 8 places (nens/as de 24 a 35 mesos); l'avanç cap a la parella pedagògica, amb un suport cada dues unitats; la baixada de ràtio en tot el cicle 0-6 (15 alumnes per aula); l'atenció directa i especialitzada de l'alumne amb necessitats específiques de suport educatiu; l'exigència de titulació de tècnic superior en educació infantil i grau de magisteri en educació infantil. La Confederació Intersindical reivindica per a les persones que treballen en aquest àmbit, la dignificació de les seves condicions laborals, precàries i inacceptables, més fins i tot si comparem l'etapa educativa de 0-3 amb la resta d'etapes. Així doncs, apostem per la creació de centres educatius de 0-6 anys que donin coherència, cohesió i entitat en aquesta etapa educativa; la gestió directa per part de l'administració educativa autonòmica dels centres educatius de 0-3 / 0-6 anys per a garantir la dignificació progressiva de les condicions laborals; la consideració de personal docent, dependent de la Conselleria d'Educació, per a totes les persones treballadores dels centres educatius de 0-3 / 0-6. La nostra Confederació Intersindical vol ser altaveu de la realitat d'una etapa educativa massa temps oblidada i demana respostes polítiques i laborals immediates i urgents.


Secretariat de la Confederació Intersindical deSTEs-i
21 de desembre de 2020