La confederació d’STEs-i exigeix la integració de tot el professorat tècnic d'FP en el cos de secundària

La Confederació STES Intersindical, de la qual l’STEI Intersindical en forma part,  reclama un compromís amb la millora de les condicions laborals del professorat i “l'equiparació plena” dels professors Tècnics d'FP dins del col·lectiu docent, ja que hi ha un "desajust salarial discriminatori" respecte al professorat de Secundària. Actualment, els PTFP es troben en un subgrup professional inferior, A2, quan la resta del professorat de secundària està en el subgrup A1, la qual cosa repercuteix en diferències notables quant a salari malgrat exercir el mateix treball amb idèntiques funcions i responsabilitats.

En les pròximes setmanes, es debatrà en el Congrés dels Diputats les esmenes de la futura llei orgànica d'educació (LOMLOE). Sense ser aquesta la Llei orgànica que desitgem, pot incorporar millores en l'àmbit de les condicions laborals del professorat tècnic d'FP. Entre elles, les esmenes 981 i 998 presentades pels Grups Parlamentaris Socialista i Confederal d'Unides Podemos-En Comú i Podem-Galícia en comú.

Els STEs-i compartim la motivació d'aquestes esmenes: “El Cos de Professors Tècnics de Formació Professional exerceix de fet funcions similars al de Professors de Secundària (...). Es proposa, per això, la reordenació dels cossos amb docència en Formació Professional. El text d'aquesta esmena permetrà ordenar els procediments que facilitin la integració dels actuals funcionaris del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional en el Cos de Professors de Secundària.” Aquesta motivació l'hem defensat davant totes les administracions educatives seguint la nostra proposta electoral de “Creació d'un Cos Únic docent”.

Aquestes dues esmenes intenten solucionar la injustícia que sofreixen més de 30.000 docents públics en l'Estat, però desgraciadament la proposta que preveuen aquestes esmenes no solament no soluciona aquesta injustícia, sinó que genera dubtes en el desenvolupament.

Les esmenes plantegen que el cos docent de Professors Tècnics d'FP quedi com un cos a extingir, mantenint les atribucions docents similars a les actuals. En ell romandria el professorat funcionari de carrera que no reuneixi “els requisits de titulació exigits en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei”. Respecte a la resta de professorat, res diu l'esmena, per la qual cosa ens temem que la solució podria ser haver de superar un procés d’accés al Cos de Professors de Secundària que regularien les diferents Comunitats Autònomes, amb tots els dubtes i inseguretats que aquesta situació ocasionarà als milers docents del cos de PTFP. Per tant, les esmenes amb el redactat proposat, generaran gratuïtament una sèrie de problemes que ara no existeixen i innecessaris. Per tot això, els STEs-i exigim claredat, coherència i determinació als grups parlamentaris per a posar fi a la discriminació que sofreix el professorat del Cos de PTFP, incloent en aquestes esmenes que:

  • Tot el professorat que actualment es troba integrat en el Cos de Professors Tècnics de Formació Professional sigui adscrit directament al cos de Professors d'Ensenyament Secundari amb els mateixos drets que el cos en el qual s'integren, amb el consegüent reconeixement laboral, professional i retributiu.
  • Es respectin totes les titulacions declarades equivalents a l'efecte de docència establertes en el RD276/2007 d'accés a la funció pública docent i, en el seu cas, s'ampliïn si fos necessari, com, per exemple, als titulats de Cicles Formatius de Grau Superior.
  • S'estableixin les mesures correctores necessàries per a garantir que cap docent interí amb temps de serveis a l'entrada en vigor de la present llei es vegi afectat de manera negativa pels canvis normatius introduïts per aquesta norma.

El problema que està sofrint el sistema de Formació Professional per a trobar personal qualificat s'ha de desenvolupar amb posterioritat a la LOMLOE, però aquesta ha de fixar unes bases d'igualtat en els drets per a tot el professorat.

Des de STEs-i demanam a la titular de la Secretaria General d'FP i als grups parlamentaris, una reunió amb caràcter d'urgència, per a transmetre la preocupació dels milers de professors tècnics d'FP davant aquesta oportunitat per a posar fi a una injustícia i una discriminació que han sofert durant dècades.

També posam de manifest que aquesta mesura és una primera passa cap a la configuració d’un cos únic d’ensenyants, sense diferències en les condicions laborals i retributives; una de les demandes històriques de l’STEI Intersindical i de la Confederació 

amb més força que mai ara que per accedir a la funció docent tothom té la titulació de grau. 

Palma, 6 de novembre de 2020