Reconeixement del complement lligat a la formació i als anys de docència dels func. en pràctiques

El professorat interí i en pràctiques que tengui reconegut el complement lligat a la formació percebrà 120,72€ tal com diu l’Acord de 28 de juliol de 2006 impulsat per l’STEI-i.
Aquí tens la Resolució del Conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 22 de novembre de 2006, per la qual es regula el procediment de reconeixement i ordena el pagament del complement lligat a la formació i als anys de docència del personal docent interí que presta els seus serveis en els centres docents de les Illes Balears, previst a l’acord de Consell de Govern de dia 28 de juliol de 2006