Reconeixement de triennis personal docent interí

Resolució de la conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 31 de juliol de 2007, per la qual es regula el procediment de reconeixement de triennis per seveis prestats en l'administració del personal docent interí (BOIB núm. 120 del 7/08/07).

Si es sol·licta fins el dia 31 d'octubre de 2007, tendrà efectes econòmics retroactius de dia 1 de juny de 2007. Si es sol·licita posteriorment, tendrà efectes econòmics del dia primer del mes següent al que s'hagi  presentat la sol·licitud.

Les sol·licituds s'han de dirigir a la Direcció General de Personal Docent, d'acord amb l'Annex II, fent-hi constar per ordre cronològic tots els serveis prestats en qualsevol administració, docents i no docents.

Pels serveis prestats en altres administracions o serveis no docents, s’haurà d’aportar també l’Annex I (certificació de serveis previs) diligenciat per la unitat de personal corresponent.

Els triennis posteriors s'hauran de sol·licitar mitjançant la presentació del model A (sol·licitud posterior al reconeixement de serveis previs), un mes abans de la data del seu perfeccionament.