L’STEI-i denuncia que la conselleria incompleix l’acord de 4 de febrer de 2008

L’STEI-i denuncia que la conselleria incompleix l’acord de 4 de febrer pel tractament que fa al personal interí substitut

Des de l’STEI-i denunciam que la Conselleria incompleix l’acord de 4 de febrer de 2008 signat amb les diferents forces sindicals presents a la mesa d’educació pel que fa als aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.

La Conselleria es va comprometre a aplicar un barem que reconegués una puntuació per experiència docent, titulació i activitats de formació. Ja al mes de maig no va voler aplicar aquests criteris de baremació al col·lectiu d’interins substituts (persones que no tenen experiència a l’ensenyament públic entre 2004 i 2008 i nous aspirants) i només els permet participar en el procés amb la puntuació obtinguda per la mitjana de l’expedient acadèmic.

La Conselleria encara va més enllà quan pretén que només el professorat interí substitut al qual se li hagi adjudicat una plaça per tot un curs escolar tengui la possibilitat d’assolir la consideració d’interí. Volem denunciar la incoherència de la Conselleria que, en el procés negociador de finals del curs passat, va donar la consideració d’interí a aquelles persones amb un únic dia de feina com a docent públic entre 2004 i 2008, mentre que ara exigeix un contracte d’un curs complet al mateix centre per tenir la mateixa consideració.

Però, poc satisfeta amb tot això, aquest professorat interí substitut haurà de passar un procés de tutorització qualificadora. L’STEI-i està d’acord amb un procés de tutorització formatiu que l’ajudi a consolidar la seva pràctica docent.

L’STEI-i s’ha mostrat contrari al model de tutorització presentat per la Conselleria perquè:

  1. L’interí substitut per rebre la consideració d’interí haurà de passar per una tutorització qualificadora que li donarà la consideració d’Apte o No Apte
  2. L’article 101 de la LOE, en el qual es basa la Conselleria, no parla d’una tutorització avaluadora o qualificadora
  3. Només podran passar a la consideració d’interins aquelles persones que tenguin una vacant d’un curs sencer al mateix centre i hi queden excloses aquelles persones interines substitutes que puguin tenir contractes durant tot el curs escolar a diferents centres
  4. No es contempla cap tipus de compensació per al tutor que hagi de fer el seguiment
  5. Hi ha una clara burocratització d’un procés (creació d’una comissió de valoració, d’una comissió de supervisió) quan el sistema educatiu ja té les eines necessàries (assessorament per part de caps de departament i coordinadors de cicle..) per dur a terme la tutorització
  6. Se segueixen els mateixos criteris que per a la fase de pràctiques que dóna accés a una plaça definitiva

Des de l’STEI-i demanam

  1. Una tutorització NO avaluadora i SÍ orientadora i formativa
  2. La consideració d’interí per aquelles persones contractades per la Conselleria independentment de la durada del contracte
  3. Una compensació per als tutors dels interins substituts que suposi una disminució de la càrrega lectiva i el reconeixement en crèdits de formació i, en el seu defecte, una compensació econòmica

L’STEI-i vol fer palés el malestar general del col·lectiu esmentat per les mesures abans exposades que els dificulten l’accés a la consideració d’interí i al reconeixement dels seus mèrits