Oposicions 2018. Sol·licitud de participació, guia pràctica i sessions informatives

 Opoisicon 2018. Guia practica
Descarrega't el pdf


Vols veure com varen ser el 2017?

Índex

Sessions informatives

Ara que ja ha sortit la convocatòria organitzam reunions informatives per parlar de les oposicions. Tractarem, entre d’altres:

 • Les novetats de la convocatòria
 • Els detalls de les proves (tema, part pràctica, programació i unitat didàctica)
 • Farem aclariments sobre normativa
 • Debatrem qüestions, aportacions i dubtes

Inscriut-te a les reunions

Per assistir a les reunions, inscriu-te a
http://www.stei.cat/publica/reunionsoposicions

Llocs, dates i hores

Palma 

 • complet -  Dijous 15 de març, 17 h, IES Josep Maria Llompart
 • complet - Divendres 16 de març, 11 h, Seu de l’STEI, carrer Jaume Ferran, 58
 • complet -Dimecres 21 de març, 11 h, Seu de l’STEI, carrer Jaume Ferran, 58
 • complet - Dilluns 26 de març, 17 h, Seu de l’STEI, carrer Jaume Ferran, 58
 • nova sessió -Dimecres 28 de març, 11 h, Seu de l’STEI, carrer Jaume Ferran, 58
 • nova sessió-Dimecres 28 de març, 17 h, Seu de l’STEI, carrer Jaume Ferran, 58

Manacor

 • canvi de lloc - Dilluns 19 de març, 17 h, IES Mossèn Alcover

Inca Seu de l'STEI

 • complet - Dimarts 20 de març, 17 h, Seu de l'STEI
 • nova sessió- Divendres 23 de març, 17 h, Seu de l'STEI

Eivissa

 • Divendres 23 de març, 11 h. Seu de l’STEI, carrer Madrid, 7, 1r, 4a
 • canvi de lloc i d'hora - Divendres 23 de març, 18:30 h (tots els cossos), IES Isidor Macabich

Menorca

 • Dimecres 21 de març, 17:30 h, Centre de convencions des Mercadal

Formentera

 • Dimarts 10 d'abril, 17h, IES Marc Ferrer
Reial Decret estatal

Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

Tribunals

Sorteig de la lletra per a la designació dels tribunals
13 de març a les 10h

Lletra

RT

Com es formarà el tribunal a partir d’aquestes lletres?

 • El primer membre seleccionat serà el primer docent funcionari de carrera de l’especialitat el primer llinatge del qual comenci per RT o successivament en ordre alfabètic (RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA...)
 • Els tribunals es completaran per ordre. Es seleccionaran, per ordre alfabètic i d’un en un (sense pegar bots).
 • Es designaran, successivament, els quatre titulars del primer tribunal, els quatre suplents del primer tribunal, els quatre titulars del segon tribunal, els quatre suplents del segon tribunal... etc.
 • Fins que no hagi finalitzat el termini d’inscripció dels opositors no es pot saber el nombre de tribunals que seran necessaris per especialitat.
 • Si no hi ha necessitats imperioses, només es podrà ser tribunal de l’especialitat en la qual estan actius

Més aclariments

Normes per a la designació dels membres dels tribunals i causes d'exclusió

Les causes d’exclusió de tribunals són:

 • No prestar serveis efectius a cap centre docent
 • Estar en situació de baixa maternal o tenir un fill menor de 18 mesos en data 23/06/2018
 • Estar de baixa per malaltia i a data 20/04/2018 dur més de tres mesos de baixa
 • Ser alliberat sindical aquest curs
 • Estar en serveis especials o excedència administrativa aquest curs
 • Estar en comissió de serveis a l’estranger aquest curs
 • Proposat a dia 20 d’abril per jubilació per incapacitat
 • Que a dia 20 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada la jubilació amb efectes de dia 1 de setembre de 2018
 • Estar en excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys o d’una persona major
 • Trobar-se en situació d’abstenció o recusació (judicis amb opositors, vincles familiars, etc. Tots els contemplats a l’article 23 de la llei 40/2015)
 • Ocupar un càrrec directiu (director, cap d’estudis, secretari) aquest curs expecte si hi ha necessitats imperioses
 • Que en el tercer trimestre tenguin reducció d’un terç o mitja jornada
Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears

Termini de presentació de sol·licituds
del 7 al 21 de març, ambdós inclosos

>> accés al tràmit >>

Xarxa de les oficines de registre de l'Administració de les Illes Balears, de l'Administració General de l'Estat o de qualsevol òrgan de l'Administració local

Alguns aclariments

Errades en el pagament telemàtic

ATENCIÓ La Conselleria ens ha demant que facem el pagament amb targeta de crèdit, ja que la banca electrònica els dóna problemes.

Sorteig de la lletra per a l'ordre de participació
13 de març a les 10.30 h
Normes del sorteig

Lletra

N

Inici de les proves
23 de juny

Final de les proves
31 de juliol

Com hem arribat aquí?

Proposta definitiva de places


Oferta de places
Acord de Consell de govern

2 Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat
3 Accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior
4 Accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Les places que no es cobreixin dels procediments 3 i 4, s'acumulen al torn lliure

Cos de Mestres
Ma Me Ei Fo Total
Educació infantil 74-62 9-12 27-32 4 124
Educació física 4-12 5 9-12 2 22
Música 9-12 5 9-12 1 26
Pedagogia terapèutica 27-32 4-12 9-12 2 47
Audició i llenguatge 18-22 4-12 9-12 1 36
Anglès 27-32 5 14-12 2 52
Educació primària 46-42 9-12 27-32 3 93
TOTAL 225 45 115 15 400
Cos de Professors de Secundària
Alemany 4+14 - 1 - 6
Anglès 36-42-103-24 9-12-14 23-22-43-14 1-13 95
Biologia i Geologia 19-12-23 5-13 7-13 - 36
Dibuix 6-12 1 2 - 10
Educació Física 8-12-13 4 4 1 19
Filosofia 9-12-13 2 2 1 16
Física i Química 19-12-23 6 4 - 32
Francès 4-14 1 1 - 7
Geografía i Història 27-32-43 5-12-13 12-12-13 1-13 57
Hoteleria i Turisme 4-13 1 1 - 7
Informàtica 8-12-13 1 1 1 13
Intervenció
sociocomuni.
7-12-13 2 1 - 12
Llatí 5 2 2 - 9
Llengua castella i
Literatura
27-22-43-14 5-13 8-12-13-14 1-13 53
Llengua i literatura
catalanes
8-12-13-14 1-13 9-12-13-14 - 25
Matemàtiques 29-12-43 5 12-12-13 2 55
Música 5-13-14 1 2 - 10
Navegació i
instal·lacions
marines
3-13 - 1 - 5
Orientació educativa 26-42-103 4-12-13 8-12-13 1 57
Processos sanitaris 5-13 - 2 - 8
Tecnologia 13-12-13 2 3 - 20
TOTAL 348 66 126 12 552
Cos de Professors EOI
Alemany 2-14 1 1 - 5
Anglès 22-22-64 2-14 3-14 - 37
Francès - 1-14 1 - 3
TOTAL 33 6 6 - 45
Cos de Música i arts escèniques
Dansa clàssica 2 - - - 2
Dansa espanyola 2 - - - 2
Fonaments de
composició
1 1 - - 2
Llenguatge musical 1-14 1 1 - 4
TOTAL 7 2 1 - 10

2 Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat
3 Accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior
4 Accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Les places que no es cobreixin dels procediments 3 i 4, s'acumulen al torn lliure


Alguns aclariments

Tribunals

La designació dels tribunals es fa per ordre de llista?

Efectivament, es fa per estricte ordre de llista, tot tendint a la paritat.

Es trien tribunals sencers o es van alternant?

Es tria el tribunal sencer.

De quines especialitats es trien primer els membres del tribunal?

D'aquelles en que es pugui preveure una manca més gran de persones tribunables.

Puc ser tribunal per totes les especialitats per les quals estic habilitat/da o només de l'especialtat de la plaça que actualment estic ocupant?

Inicialment, la Conselleria intentarà formar tribunals d'acord amb l'especialitat de la plaça que actualment ocupes. En cas que no sigui suficient, pot utilitzar les altres especialitat per les quals n'estàs habilitat/da.

Sol·licitud de participació

He pagat per Banca electrònica però no he pogut concoure el tràmit. L'he de tornar a fer? Podré recuperar les taxes del primer tràmit?

Hem detectat errades tècniques en el tràmit que impossibiliten acabar el tràmit si es fa el pagament per banca electrònica. Per això, la Conselleria recomana fer et pagament telemàtic amb targeta bancària i no amb banca electrònica.

Si és el teu cas, sempre pots tornar a fer el tràmit i a continuació, demanar que et reotrnin els doblers de la primera taxa. Ho pots fer ja, no fa falta esperar a concloure el tràmit. Per això, la Conselleria et demanarà que duguis a registre la següent documentació:

 • Sol·lictud de retornament de les taxes (l'has de redactar tu)
 • Fotocòpia del DNI
 • Els justificants de pagament de cadascun dels tràmits telemàtics, model 046. Els pots trobar al portal del personal > Les meves gestions > Gestions telemàtiques > Tràmits sense enviar o envioats, segons el cas > aquí selecciona el tràmit > "Proves selectives d'ingres..." > Documents, amb el nom Taxa per la inscripció de proves selectives per a l'accés a cossos docents
 • Còpia de la sol·licitud de participació
 • Declaració responsable de veracitat de dades bancàries

Perquè em surt la casella sobre el requisit de castellà en el justificant del tràmit?

Surt per defecte a tothom. Però només li has de fer cas si ets estranger. Cas que no ho siguis, et toca sortir marcada. En aquest cas, no fa falta facis res més.

Perquè em surt sense marcar la casella del requisit de català al pdf, si al tràmit telemàtic em surt?

El que diu la casella és que autoritzes a la Conselleria a mirar-ho. Si durant el tràmit et deia que sí que el tenies (a l'apartat de després de les titulacions), no te n'has de preocupar

Com puc saber si el tràmit està acabat? Com puc saber si he d'anar a registre de Conselleria?

Com sempre, després de clicar el boto d'enviar al tràmit i arribar a la passa 6 ens podrem imprimir i guardar el justificant de la sol·licitud. Si posa "Núm. Registre" ja no fa falta que facis res més. Si posa "núm Prergistre", el tràmit no està acabat perquè hem d'aportar documentació nova.

 M'he equivocat o he canviat d'opinió en alguna qüestió (illa, especialitat, etc). Puc fer-ne una de nova, què passa amb el pagament?

Sí que en pots fer una de nova. La darrera que registri, com sempre, és la que es tendrà en compte però si has fet el pagament telemàtic no et retornaran els doblers. Per no pagar doble has de fer el següent:

 1. Fes el segon tràmit però digues que el pagament el faràs presencial.
 2. Te sortirà un "preregistre", cosa que t'obligarà a anar a registre per acabar el tràmit.
 3. Imprimeix el model 046 (el justificant del pagament de la taxa) de la primera sol·licitud. El pots trobar al portal del personal > Les meves gestions > Gestions telemàtiques > Tràmits sense enviar o envioats, segons el cas > aquí selecciona el tràmit > "Proves selectives d'ingres..." > Documents, amb el nom Taxa per la inscripció de proves selectives per a l'accés a cossos docents
 4. Ves a Conselleria i registra la nova petició i adjunta el model 046 del pagament de la primer a sol·licitud.