La Confederació d’STEs demana urgentment una solució al Ministeri d’Educació sobre el professorat tècnic de formació professional

L’STEI Intersindical, integrant de la Confederació, s’ha reunit una vegada amb la Conselleria d’Educació per parlar d’aquesta qüestió

La solució només pot ser la integració de tot el professorat afectat en el cos de professors de secundària, sense deixar ningú enrere

La disposició addicional onzena de la LOMLOE declara el cos de professors tècnics de FP com a extingir. Un mes després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, encara no sabem res sobre els plans del Ministeri pel que fa a l’accés d’aquests docents dins el cos de secundària.

A la reunió convocada pel Ministeri de dia 24 de febrer, la Confederació de STEs ha presentat a la Mesa la següent proposta: ningú pot sortir perjudicat per l'aplicació d'aquesta nova llei orgànica. A la totalitat de professorat tècnic de Formació Professional, amb independència de la seva titulació, li han de ser reconeguts els seus drets, de tal manera que les condicions laborals s'igualin amb les del professorat de secundària, amb qui comparteixen lloc de treball, horaris, alumnat i altres responsabilitats.

També ha reclamat que es conservin les titulacions equivalents a efectes de docència del Reial Decret 276/2007. Cal una revisió i una actualització amb noves titulacions d’aquest Decret, ja que la majoria de les especialitats poden impartir docència entre tres i vuit famílies professionals.

Per altra banda, la figura de professor especialista ha de ser una cosa excepcional, i s’ha de revisar. No pot ser una forma de contractació habitual que permeti estalviar diners a les administracions, a costa de les condicions laborals dels docents i de la qualitat de l’ensenyament.

L’STEI Intersindical posa de manifest que està en joc, per una banda, el futur i la qualitat de la formació professional, i de l'altra, les condicions laborals i el lloc de feina de milers de professors tècnics que són, segons les dades de les comunitats autònomes, la major part dels que actualment imparteixen aquest tipus d'ensenyament.