L'STEI Intersindical tramita recursos de reposició en contra del cessament dels interins dia 30 de juny

L’STEI Intersindical està tramitant un recurs de reposició, per al personal afectat, en contra de la resolució de la directora general de Personal Docent, per la qual s’acorda el cessament d’un gran nombre de professors interins amb efectes a 30 de juny. En aquest recurs es demana l’anul·lació de la resolució impugnada i el manteniment del nomenament del professorat afectat fins al 31 d’agost.

Els serveis jurídics de l’STEI Intersindical han fonamentat la presentació d’aquest recurs en qüestions com els perjudicis que suposa per als drets i interessos dels afectats l’aplicació de la Llei Òmnibus aprovada per la majoria del Parlament de les Balears dins el mes de juny, amb unes disposicions que anul·len de manera retroactiva un dret que s’havia adquirit amb anterioritat.

Altres qüestions en les quals es fonamenta el recurs de reposició fan referència a la vulneració del principi d’igualtat establert a l’article 14 de la Constitució i al principi de no discriminació que es recull a la clàusula 4 de la Directiva 1999/70/CE.

En aquest sentit, l’STEI Intersindical considera que el principi de no discriminació és bàsic, i que el personal empleat públic de caràcter temporal de les administracions públiques han de tenir tots les mateixes condicions de treball, en el mateix grau que les del personal fix. També argumenta que el cessament d’un interí durant els mesos de juliol i agost sense que es produeixi la reincorporació del titular de la plaça constitueix un frau de llei inadmissible.  

L’STEI Intersindical denuncia, una vegada més, l’incompliment de l’Acord marc per part de la Conselleria d’Educació i lamenta profundament una decisió unilateral que vulnera els drets dels treballadors i que comet un frau de llei inadmissible; a més de tractar-se d’una qüestió que afecta les condicions laborals del professorat i que no s’ha negociat en l’àmbit de la Mesa Sectorial d’Educació, com marca la normativa.

L’STEI Intersindical està disposat a arribar a la via judicial contenciosa-administrativa, si les persones afectades així ho decideixen, si la resposta al recurs de reposició és negativa o es produeix el silenci administratiu.

 

Secretaria d’Ensenyament Públic