Augment de sou i cobrament de l'estiu

Mesa Sectorial de 10 de juliol de 2018

Estiu interins i indemnització

A la Mesa Sectorial de dia 10 de juliol es va tractar la qüestió del cobrament de la indemnització per al professorat interí que ha fet cinc mesos i mig de feina.

D'acord amb la Llei 6/2018, de 22 de juny, aquesta indemnització serà l’import equivalent a la suma de tots els conceptes retributius de la nòmina, excepte la indemnització per residència, per a aquells professors interins que, en una substitució, han fet més de cinc mesos i mig de feina, de manera interrompuda o ininterrompuda. El cobrament d’aquesta indemnització es percebrà en el mes de juliol.

Una de les propostes que la Conselleria podria aplicar és que la dotació dels 6,5 punts per any complet, per ocupar una vacant, que es donen en el barem de mèrits del professorat interí es faci de manera proporcional en funció dels mesos i dies treballats tenint en compte els 10 mesos compresos entre setembre i juny i no els 12 mesos, com fins ara.

Des de l’STEI Intersindical vàrem expressar una vegada més el nostre desacord amb aquesta mesura unilateral del Govern Balear, sense negociar a la mesa sectorial d’educació i recollida en la llei 6/2018, de 22 de juny, ja que contradiu el que el conseller March va signar a l’Acord marc de setembre de 2015 en què es comprometia a recuperar a partir de l’any 2018 les condicions laborals perdudes amb les reatallades Bauzá. En aquest cas, tots aquells docents interins que haguessin fet cinc mesos i mig de feina haurien de tenir:

  • El sou íntégre dels mesos de juliol i agost (en cap cas no s'hi arriba a 2 mesos de sou).
  • Els punts corresponents a les llistes.
  • Cotització corresponent.
  • Antiguitat per triennis i sexennis.

Augment de sou pel 2018

A més, el mes de juliol també es podria fer el pagament dels endarreriments corresponents a l’1,5% d’augment del sou des del mes de gener de 2018, un cop aprovats els Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2018, així com la pujada corresponent a la nòmina mensual.

A la mesa de 12 de març de funció pública l’Administració explicarà com pensa aplicar exactament aquest augment de sou

 

Secretaria d’ensenyament públic

Palma, 11 de juliol de 2018