Mesa sectorial de 18 de juny: formació, instruccions principi de curs, horari general del centre i dels professors

Aquí tens el resum dels aspectes més destacats

Els interins admesos sense Portal del Personal podran presentar activitats de formació

Totes les persones admeses a la llista d’interins sense Portal del Personal podran presentar les activitats de formació que hagin fet d’ençà que varen obtenir la seva titulació. Juntament amb els cursos de formació, hauran de presentar també la seva titulació universitària.

Termini de presentació de sol·licitud
des de l'endemà de la publicació de la resolució fins dia 16 de juliol

Cal tenir en compte que el reconeixement de les activitats de formació aportades es farà d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula el reconeixement de la formació permanent del professorat (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017). Tots els nous mèrits aportats serviran per a la propera convocatòria d’interinitats per al curs 2019-2020.

Mira't la guia de formació

Instruccions de principi de curs per als centres d’infantil, primària i secundària

Des de l’STEI hem mostrat la nostra disconformitat en relació a l’apartat 1.1 de les instruccions de tots els centres en què es parla d’avaluació de la funció directiva, d’autoavaluació dels centres i de processos interns d’avaluació. Ens hem oposat frontalment que aquesta avaluació es faci d’acord amb el model que fixa la LOMCE, una llei que s’hauria de derogar un cop s’ha produït un canvi en el Govern de l’Estat.

Instruccions sobre l’horari general dels centres i dels professors

En relació a aquest document, hem fet les següents demandes:

Professorat major de 55 anys

Davant els problemes amb què es troben molts docents interins que no poden gaudir d’aquest dret quan arriben al centre el mes de setembre, o fins i tot funcionaris que han participat del concurs de trasllats quan s’incorporen en el seu nou destí, hem demanat una major dotació de quota perquè els centres puguin garantir l’opció que els majors de 55 anys han triat, i aquesta no resti a criteri de l’equip directiu.    

Professors compartits a dos o més centres

Des de l’STEI hem reclamat la recuperació de l’anterior concepte d’itinerància, en el sentit que el professorat que desenvolupi el seu horari a centres diferents, sense que això s’hagi de produir el mateix dia, tengui dret a la reducció lectiva i complementària i a la indemnització per desplaçament.  

Professors de religió

Hem reclamat que aquest apartat surti de les Instruccions sobre l’horari general dels centres i dels professors, ja que des de l’STEI consideram que la religió ha de quedar fora de l’horari lectiu, ja que el nostre és un estat aconfessional.

Centres d’infantil (segon cicle) i primària

Hem demanat la dotació d’un mestre +1 per a cada línia de primària.

Centres d’educació secundària

Des de l’STEI hem mostrat una vegada més la nostra total disconformitat amb la Direcció General de Planificació perquè no ha respectat la confecció de les quotes a partir de 18 hores lectives setmanals, tal com preveu l’Acord marc de 2015.  

Sentit del vot de l’STEI

En la votació que s’ha produït en la Mesa Sectorial d’Educació, l’STEI s’ha abstingut a l’hora d’emetre el seu vot, en el sentit que la confecció de les instruccions és necessària per a la bona organització dels centres, han millorat respecte de cursos anteriors, però encara cal que incorporin moltes de les esmenes que hem presentat.

Palma, 18 de juny de 2018

Secretaria d’ensenyament públic